Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Instytut Polonistyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Historii Literatury

Kierownik zakładu :
dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski

Skład osobowy:
dr hab. prof. AP Sławomir Rzepczyński
dr Krystyna Krawiec-Złotkowska

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z historii literatury polskiej i literatury powszechnej od średniowiecza po literaturę najnowszą. Wykładają również teorię literatury, metodologię badań literackich, poetykę, komparatystykę. Równie szerokie jest spektrum badawcze pracowników zakładu, obejmujące właściwie historię literatury polskiej od Gertrudy Mieszkówny po Dorotę Masłowską. Szczególnym zainteresowaniem badawczym cieszy się literatura XX wieku (zwłaszcza poezja), ale godnie reprezentowane są także badania nad literaturą romantyczną oraz literaturą staropolską (przede wszystkim średniowieczem i barokiem). Dużo miejsca zajmuje refleksja nad miejscem tradycji romantycznej w literaturze XX wieku. Specyfiką badań naukowych pracowników (niezależnie od indywidualnych zainteresowań i reprezentowanych orientacji metodologicznych) jest nastawienie komparatystyczne, orientacja na dialog kultur. W komunikacji międzykulturowej akcentujemy próbę niwelowania wszelkich propagand totalizujących.

Tadeusz Sucharski:

Historyk literatury polskiej i rosyjskiej; członek International Dostoevsky Society (Mezhdunarodnoe Obshchestvo Dostoevskogo) – przewodniczący sekcji polskiej. Zainteresowania naukowe: literatura Drugiej Emigracji; literatura łagrowa (polska i rosyjska), doświadczenie totalitaryzmu i literatura; związki literatury polskiej z literaturą rosyjską i ukraińską; literatura polska i „obszar ULB” (Ukraina, Litwa, Białoruś); twórczość Fiodora Dostojewskiego oraz filozofów rosyjskiego renesansu religijnego; miejsce tradycji romantycznej w literaturze polskiej XX wieku, zwłaszcza w poezji Dwudziestolecia międzywojennego.

 

Sławomir Rzepczyński:

Prowadzi badania dotyczące polskiego romantyzmu, głównie twórczości Mickiewicza i Norwida; zainteresowania badawcze oraz publikacje z ostatnich lat dotyczą relacji romantyzmu do kategorii nowoczesności oraz ujęcia romantyzmu w perspektywie postkolanialnej; przedmiotem badań jest szczególnie odzwierciedlenie w utworach romantyków przemian politycznych, społecznych, świadomościowych, kulturowych, kształtowanie się warstwy inteligenckiej, a także nowych form społecznej komunikacji oraz przemian w dyskursie literackim i okołoliterackim.

 

Krystyna Krawiec-Złotkowska:

Zainteresowania badawcze: analiza i interpretacja staropolskiej poezji, prozy i tekstów paraliterackich; staropolskie wizje przestrzenne na tle kultury dawnej Europy; filozoficzne i antropologiczne aspekty przestrzeni egzystencjalnej; komponenty przestrzenne staropolskiego orbis terrarum; opozycje przestrzenne określane według zróżnicowanych kryteriów: miejsce znane – miejsce obce, obszar natury – obszar kultury, locus amoenus – locus horridus, sacrum – profanum, lux – tenebrae; toposy literackie i motywy zakorzeniające człowieka w określonym miejscu i czasie, łączące z wiekami dawnymi, identyfikujące z narodem, z tradycją Wielkich i Małych Ojczyzn; topika pieśni religijnych oraz ich rola i znaczenie w literaturze, kulturze i tradycji.

 

Znajdziesz nas tutaj